„ТАНГРА“ – ВЪЗНИКВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ

26от Алекс Петров-Асарт

В паметта на човешкото общество са се съхранили немалко легенди за Възникването на различните народи. Митовете и ле­гендите са Вероятно единственият източник като свидетелст­во за събития от толкова далечно минало. За произхода на бълга­рите също има съхранила се памет. Ако съберем цялата извест­на ни информация за възникването на българите, се получава след­ната картина.
Някога, много отдавна, на планетата Земя съществувал ог­ромен континент Му. Или по-точно Му Ла Ба, както се твърди, че са го наричали коренните му жители лемурийците*. Ко­гато те изпълнили своята космическа еволюционна мисия и пре­вели човечеството през годините до следващата човешка раса, от Космоса отделили най-прогресивната, еволюционно най-перспективната част от тях, „помолена от по-висшите същества да се пресели“  и ги извели на безопасно място. Нещо като „мая“ за бъдещото човешко развитие. Сред тях се намирали и бъдещите българи. Но те все още не са имали само­съзнанието за предстоящата си българска народностна принад­лежност. Затова пък вече са притежавали специфичния „бъл­гарски ген“.
Изминали много хилядолетия. Еволюционното движение се прехвърля към Атлантида**. Атлантите напредвали в развитието. Към края на първата половина от времето на съществуване­то им започвали да се проявяват първите явни признаци за „изк­ривяване на пътя“. Те започнали да нарушават някои Космически закони. В Космоса решили да се опитат да им покажат Верния път чрез предоставяне на информация от Програмата „Тангра“. Или може би е по-точно да се каже, че „Тангра“ е решил да помогне на хората, като им съобщи за своето Съществуване.
Тук можем да направим един важен извод: в българите, още Във фазата на тяхното възникване, е заложено възможно най-прог­ресивното, най-перспективното в еволюционното направление, което може да съществува на планетата Земя – „българският ген“. Затова българите в своето историческо развитие са се от­личавали с много висока духовност.
„Тангра“ вече „съществува“, българите са „Възникнали“, следователно можем да се опитаме да потърсим появява­нето на „Тангра“ при българите.
ПОЯВА НА „ТАНГРА“ ПРИ БЪЛГАРИТЕ
Да разгледаме проблема от двете му страни – от страна на Земята и от страна на Космоса.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ СЪЩЕСТВА да си представим обстановката при човеците по време на Възникване на „Тангра“.
В продължение на много хиляди години човекът е получавал непосредствена връзка и помощ от Космоса по време на лемурийската и – по-ограничено, при атлантската раса. Той е живеел от Йерархията, но информационната наситеност на съобщението намалява. За сметка на това се повишава детайлността на обменяната информация във връзка с нарастване на разумността и развитие на съзнанието при Ат­лантите.
Атлантида загива в резултат от неразумните действия на самите Атланти – „от четирите вида сили: вода, земя, въздух… и не е точно огън. Названи­ето е „кин хронуд“. Могъща енергия. С нея лекомислено ликвидираха континен­та. Не природен катаклизъм, а стихии на слепи човешки страсти и неправилно боравене с енергии… Разрушена бе хармонията от желание за господство и глобално надмощие. Стана страшно – развихриха се гибелни процеси Тогава получиха предупредителни телепатични послания свише за надвисналата опас­ност. Не им обърнаха Внимание, не Взеха мерки.
Известно време преди потопяването на Атлантида от нейната територия са изведени във физически тела около 3-4% от осъзналите се човеци, като „мая“ за бъдещата Пета човешка раса. Към тях принадлежим и ние, българите. Допълнително се присъединяват и други българи като преродили се души в хармония (поне удовлетворяваща го) със средата, в която е съществувал, и със себеподобните си. Получавал е необходимата информация за своето съществуване. (Вероятно и интересите му са били по-ограничени, след като не е имал особени проблеми с оцеляването.)
В процеса на еволюцията Атлантите затъват все повече в материята, животът им става все по-труден и сложен. Телепа­тичната връзка се ограничава, а може би и съвсем прекъсва за обикновения човек. Секва притокът на протичащата дотогава жизнено необходима информация. Ограничава се „космическата помощ“. (Кавичките са поставени, за да се покаже, че всичко то­ва би следвало да се разбира като изпълнение на първоначално изработения План.) Човекът е оставен сам на себе си. Той изпада в състояние на беззащитност, на безпомощност. Принуден е да търси помощ чрез себеподобните си, да разглежда общуването като средство за оцеляване. Постепенно се зараждат елементите на речта. В човека се появява чувството за „общност“, а след това и чувството за принадлежност към определена общ­ност. Започва процес на разделяне на хората в общности. Но без­помощността в човека очевидно продължава да съществува.
По същото това време започва да се оформя българското само­съзнание при някои от Атлантите. Българите съставляват около 30% от населението на Атлантида. Притежават висока духовност и са носители на прогресивна, еволюционна перспектива.
ОТ ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА КОСМОСА
Космическите цивилизации следят изпълнението на Плана. По­лучават информация за развитието на процесите на Земята. Тър­си се начин да бъде оказана помощ на хората. „Заражда“ се идея­та за спускане на информация за „Тангра“. Тази идея преминава през процес на съзряване и съгласуване с всички Космически ци­вилизации, които имат отношение към планетата Земя и човеш­ките същества. Получава се одобрение от по-висшите нива. Осъ­ществява се на практика, вероятно чрез познатите ни процеси на проектиране и реализация. Продуктът е готов със съответ­ната енергийна характеристика, ниво на вибрации и т.н. Взема се решение за спускане на Земята в подходящ момент, чрез под­ходящи средства и на подходящи човешки същества от българ­ската общност.
Започва да тече времето на възникване на „Тангра“ при хората. От една страна, „Тангра“ се появява в чувстващите се безпо­мощни човешки същества като нещо необяснимо във вид на Емо­ции, на Сила, на Възхищение, на Надежда за помощ, на Закрила, на „Нещо“, от което зависи съществуването на човека, на общност­та. Това непонятно чувство започва да се проявява при Възниква­не на звуците. Желанието на хората да го формулират на по-късен етап поражда появата на митове за „Тангра“ в различни точки на Земята.
От друга страна, появата на Тангра“ на Земята се отнася към бремето, когато някои от Атлантите вече са постигнали сериоз­ни успехи в техническото развитие. Те са почувствали сладостта на успеха, на възможността сами да решават собствените си проб­леми. Но за съжаление техническите постижения се насочват за задоволяване на собственото „Его“. Започват да нарушават Кос­мическите закони. Атлантите не осмислят предложената им „кос­мическа помощ“. Те продължават „уверено“ в избраното от тях на­правление и след Време заплащат твърде скъпо – със собственото си унищожение като раса и като цивилизация.
Ето в такова Време първата информация за „Тангра“ се спус­ка на планетата Земя, за да предостави на Атлантите помощ за осъзнаване.
След Атлантида „Тангра“ продължава да „подпомага“ човеш­ките същества и в частност българите. Тази „помощ“ се раз­пространява по различни краища на Земното кълбо. В зависимост от специфичните условия за съществуване на Всяка конкретна човешка общност, „Тангра“ придобива различно възприемане и зву­чене, различни вибрации.
Ако обобщим, можем да формулираме вложеното в „Тангра“ като проекция на „Сила“, на „Светлина“, на онова, което ние, хо­рата, наричаме „Бог“; което влагаме в понятието „Бог“. Но това не е „бог“, защото то има конкретни Създатели и те преследват определени цели. На земно равнище „Тангра“ съдържа в себе си космическите измерения на понятията „Сила“, „Светлина“, „Духовност“, „Любов“ – всичко Позитивно и в съответ­ствие с направлението на еволюционната перспектива.
(„Тангра“ се проявява при човешките същества чрез знак „Тангра“ .
Знакът като графично оформление е предназначен да се възприема чрез зре­нието – основния орган за получаване на информация от заобикалящата ни действителност. Специалистите са изчислили, че около 80% от постъпваща­та информация в човешкото съзнание се осъществява чрез очите.)
* За лемурийците като Трета човешка раса е писано и всеки, който прояви ин­терес, ще достигне до необходимата му литература. Тук ще обърнем внимание на известна специфика при Лемурийците. Те са контактували помежду си телепатично, имали са връзка със Същности от Кос­мическата Йерархия като възможност, като даденост на расата Лемурийците са оставили информация за себе си, записана върху кристални плочки. По онова време не е съществувала писменост във вида, в който я познаваме сега. Тя се появява значително по-късно „Писмеността“ на лемурийците вероятно е била някаква форма на образи, а записите са осъщес­твявани чрез „високи технологии“, които ние все още не сме в състояние да си представим.
Континентът Му е потънал във водата в резултат от земни катаклизми.
** При следващата раса – Атлантите, като Четвърта човешка раса, вероятно се запазва телепатичният обмен на информация и връзката със Същности от Космическата Йерархия

Васил Томов

Related posts

Проектът „Златен милиард“ – размисли от обратната страна…

Проектът „Златен милиард“ – размисли от обратната страна…

Размисли на Живорад Родовлад и последващ авторски текст на Росен Ангелов, любезно ни предоставен за публикуване от него Когато узнах за първи път за сатанинския план „Златен милиард„, според който около 90 % от световното население трябва да бъде унищожено (някои използват „нежната“ чуждица „депопулация“ – „намаляване на населението“), изпитах силно възмущение и потрес. Даже,

Posted
7 начина, с които промиват мозъците на децата ни

7 начина, с които промиват мозъците на децата ни

Още от раждането ни мозъците ни биват подложени на системно промиване чрез насърчаване на материализъм, его, раболепие, контрол, съревнование и послушание. Но откъде тръгва всичко това, каква е причината за този нежелан контрол и какво можем да направим за да се спасим? Религията   Още от деца ни промиват мозъците в църквата като ни кръщават.

Posted
ЕС – ТРОЯНСКИ КОН ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ

ЕС – ТРОЯНСКИ КОН ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ

Публикуваме със съгласието на Росен Ангелов Миналото е доказало, че българският дух е безсмъртен и неунищожим. Защо? Защото всяка империя, която се е опитала да ни се наложи, е рухвала! Римска, византийска, османска, съветска… сега иде ред и на поредната сатанинска „рожба“ – ЕС. След нея да му мислят и другите империи (банкерски, корпоративни, трансконтинентални

Posted
Кой превърна пустинята в градина

Кой превърна пустинята в градина

Магически разказ от Белослава Руменова Сахид, Мурад и Мойсей седяха с наведени глави върху пясъчните дюни на Арабската пустиня, съсредоточени върху делото си. Те вплитаха тоновете на каманчето, оуда и перкусиите и извезваха от тях музикалната дантела на нова, никога нечувана досега песен. На Запад, тяхното сътрудничество можеше да се нарече „музикална импровизация“ на умели

Posted