„ТАНГРА“ – ВЪЗНИКВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ

26от Алекс Петров-Асарт

В паметта на човешкото общество са се съхранили немалко легенди за Възникването на различните народи. Митовете и ле­гендите са Вероятно единственият източник като свидетелст­во за събития от толкова далечно минало. За произхода на бълга­рите също има съхранила се памет. Ако съберем цялата извест­на ни информация за възникването на българите, се получава след­ната картина.
Някога, много отдавна, на планетата Земя съществувал ог­ромен континент Му. Или по-точно Му Ла Ба, както се твърди, че са го наричали коренните му жители лемурийците*. Ко­гато те изпълнили своята космическа еволюционна мисия и пре­вели човечеството през годините до следващата човешка раса, от Космоса отделили най-прогресивната, еволюционно най-перспективната част от тях, „помолена от по-висшите същества да се пресели“  и ги извели на безопасно място. Нещо като „мая“ за бъдещото човешко развитие. Сред тях се намирали и бъдещите българи. Но те все още не са имали само­съзнанието за предстоящата си българска народностна принад­лежност. Затова пък вече са притежавали специфичния „бъл­гарски ген“.
Изминали много хилядолетия. Еволюционното движение се прехвърля към Атлантида**. Атлантите напредвали в развитието. Към края на първата половина от времето на съществуване­то им започвали да се проявяват първите явни признаци за „изк­ривяване на пътя“. Те започнали да нарушават някои Космически закони. В Космоса решили да се опитат да им покажат Верния път чрез предоставяне на информация от Програмата „Тангра“. Или може би е по-точно да се каже, че „Тангра“ е решил да помогне на хората, като им съобщи за своето Съществуване.
Тук можем да направим един важен извод: в българите, още Във фазата на тяхното възникване, е заложено възможно най-прог­ресивното, най-перспективното в еволюционното направление, което може да съществува на планетата Земя – „българският ген“. Затова българите в своето историческо развитие са се от­личавали с много висока духовност.
„Тангра“ вече „съществува“, българите са „Възникнали“, следователно можем да се опитаме да потърсим появява­нето на „Тангра“ при българите.
ПОЯВА НА „ТАНГРА“ ПРИ БЪЛГАРИТЕ
Да разгледаме проблема от двете му страни – от страна на Земята и от страна на Космоса.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ СЪЩЕСТВА да си представим обстановката при човеците по време на Възникване на „Тангра“.
В продължение на много хиляди години човекът е получавал непосредствена връзка и помощ от Космоса по време на лемурийската и – по-ограничено, при атлантската раса. Той е живеел от Йерархията, но информационната наситеност на съобщението намалява. За сметка на това се повишава детайлността на обменяната информация във връзка с нарастване на разумността и развитие на съзнанието при Ат­лантите.
Атлантида загива в резултат от неразумните действия на самите Атланти – „от четирите вида сили: вода, земя, въздух… и не е точно огън. Названи­ето е „кин хронуд“. Могъща енергия. С нея лекомислено ликвидираха континен­та. Не природен катаклизъм, а стихии на слепи човешки страсти и неправилно боравене с енергии… Разрушена бе хармонията от желание за господство и глобално надмощие. Стана страшно – развихриха се гибелни процеси Тогава получиха предупредителни телепатични послания свише за надвисналата опас­ност. Не им обърнаха Внимание, не Взеха мерки.
Известно време преди потопяването на Атлантида от нейната територия са изведени във физически тела около 3-4% от осъзналите се човеци, като „мая“ за бъдещата Пета човешка раса. Към тях принадлежим и ние, българите. Допълнително се присъединяват и други българи като преродили се души в хармония (поне удовлетворяваща го) със средата, в която е съществувал, и със себеподобните си. Получавал е необходимата информация за своето съществуване. (Вероятно и интересите му са били по-ограничени, след като не е имал особени проблеми с оцеляването.)
В процеса на еволюцията Атлантите затъват все повече в материята, животът им става все по-труден и сложен. Телепа­тичната връзка се ограничава, а може би и съвсем прекъсва за обикновения човек. Секва притокът на протичащата дотогава жизнено необходима информация. Ограничава се „космическата помощ“. (Кавичките са поставени, за да се покаже, че всичко то­ва би следвало да се разбира като изпълнение на първоначално изработения План.) Човекът е оставен сам на себе си. Той изпада в състояние на беззащитност, на безпомощност. Принуден е да търси помощ чрез себеподобните си, да разглежда общуването като средство за оцеляване. Постепенно се зараждат елементите на речта. В човека се появява чувството за „общност“, а след това и чувството за принадлежност към определена общ­ност. Започва процес на разделяне на хората в общности. Но без­помощността в човека очевидно продължава да съществува.
По същото това време започва да се оформя българското само­съзнание при някои от Атлантите. Българите съставляват около 30% от населението на Атлантида. Притежават висока духовност и са носители на прогресивна, еволюционна перспектива.
ОТ ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА КОСМОСА
Космическите цивилизации следят изпълнението на Плана. По­лучават информация за развитието на процесите на Земята. Тър­си се начин да бъде оказана помощ на хората. „Заражда“ се идея­та за спускане на информация за „Тангра“. Тази идея преминава през процес на съзряване и съгласуване с всички Космически ци­вилизации, които имат отношение към планетата Земя и човеш­ките същества. Получава се одобрение от по-висшите нива. Осъ­ществява се на практика, вероятно чрез познатите ни процеси на проектиране и реализация. Продуктът е готов със съответ­ната енергийна характеристика, ниво на вибрации и т.н. Взема се решение за спускане на Земята в подходящ момент, чрез под­ходящи средства и на подходящи човешки същества от българ­ската общност.
Започва да тече времето на възникване на „Тангра“ при хората. От една страна, „Тангра“ се появява в чувстващите се безпо­мощни човешки същества като нещо необяснимо във вид на Емо­ции, на Сила, на Възхищение, на Надежда за помощ, на Закрила, на „Нещо“, от което зависи съществуването на човека, на общност­та. Това непонятно чувство започва да се проявява при Възниква­не на звуците. Желанието на хората да го формулират на по-късен етап поражда появата на митове за „Тангра“ в различни точки на Земята.
От друга страна, появата на Тангра“ на Земята се отнася към бремето, когато някои от Атлантите вече са постигнали сериоз­ни успехи в техническото развитие. Те са почувствали сладостта на успеха, на възможността сами да решават собствените си проб­леми. Но за съжаление техническите постижения се насочват за задоволяване на собственото „Его“. Започват да нарушават Кос­мическите закони. Атлантите не осмислят предложената им „кос­мическа помощ“. Те продължават „уверено“ в избраното от тях на­правление и след Време заплащат твърде скъпо – със собственото си унищожение като раса и като цивилизация.
Ето в такова Време първата информация за „Тангра“ се спус­ка на планетата Земя, за да предостави на Атлантите помощ за осъзнаване.
След Атлантида „Тангра“ продължава да „подпомага“ човеш­ките същества и в частност българите. Тази „помощ“ се раз­пространява по различни краища на Земното кълбо. В зависимост от специфичните условия за съществуване на Всяка конкретна човешка общност, „Тангра“ придобива различно възприемане и зву­чене, различни вибрации.
Ако обобщим, можем да формулираме вложеното в „Тангра“ като проекция на „Сила“, на „Светлина“, на онова, което ние, хо­рата, наричаме „Бог“; което влагаме в понятието „Бог“. Но това не е „бог“, защото то има конкретни Създатели и те преследват определени цели. На земно равнище „Тангра“ съдържа в себе си космическите измерения на понятията „Сила“, „Светлина“, „Духовност“, „Любов“ – всичко Позитивно и в съответ­ствие с направлението на еволюционната перспектива.
(„Тангра“ се проявява при човешките същества чрез знак „Тангра“ .
Знакът като графично оформление е предназначен да се възприема чрез зре­нието – основния орган за получаване на информация от заобикалящата ни действителност. Специалистите са изчислили, че около 80% от постъпваща­та информация в човешкото съзнание се осъществява чрез очите.)
* За лемурийците като Трета човешка раса е писано и всеки, който прояви ин­терес, ще достигне до необходимата му литература. Тук ще обърнем внимание на известна специфика при Лемурийците. Те са контактували помежду си телепатично, имали са връзка със Същности от Кос­мическата Йерархия като възможност, като даденост на расата Лемурийците са оставили информация за себе си, записана върху кристални плочки. По онова време не е съществувала писменост във вида, в който я познаваме сега. Тя се появява значително по-късно „Писмеността“ на лемурийците вероятно е била някаква форма на образи, а записите са осъщес­твявани чрез „високи технологии“, които ние все още не сме в състояние да си представим.
Континентът Му е потънал във водата в резултат от земни катаклизми.
** При следващата раса – Атлантите, като Четвърта човешка раса, вероятно се запазва телепатичният обмен на информация и връзката със Същности от Космическата Йерархия

Васил Томов

Related posts

Опасните микрогранули в козметиката и пастите за зъби

Опасните микрогранули в козметиката и пастите за зъби

Микрогранули или микромънистата са мъничките топченца често оцветени в синьо или червено и умишлено добавени към пасти за зъби, шампоани и всякакви кремове, перилни препарати и много домакински продукти. Микрогранулите са специално проектирани за да влязат в контакт с венците, зъбите, кожата, очите и косата. Те са направени от пластмаса, която води до полиетиленово отравяне.

Posted
Кой превърна пустинята в градина

Кой превърна пустинята в градина

Магически разказ от Белослава Руменова Сахид, Мурад и Мойсей седяха с наведени глави върху пясъчните дюни на Арабската пустиня, съсредоточени върху делото си. Те вплитаха тоновете на каманчето, оуда и перкусиите и извезваха от тях музикалната дантела на нова, никога нечувана досега песен. На Запад, тяхното сътрудничество можеше да се нарече „музикална импровизация“ на умели

Posted
Истинска легенда за слепеца, който прогледна

Истинска легенда за слепеца, който прогледна

Легендата разказа: Леа Серафимова Осман ага беше роден през 1881 година в българо-мохамеданското село Череша, край Бургас, в което село той израсна висок, снажен и силен мъж с изключително лют и суров характер, така, щото всеки, който го видеше да се разхожда край селото или на мегдана, го заобикаляше отдалеч. Никой не смееше да се

Posted
Защо НАСА крие истината от нас?

Защо НАСА крие истината от нас?

от Антон Георгиев   Все по-голям брой бивши служители на НАСА правят сензационни твърдения, че тази организация в продължение на десетилетия е крила от човечеството истината за извънземния живот, за НЛО феномена и намерените на повърхността на различни небесни тела артефакти. Така например, инженер-механикът д-р Бергран разказа за едно интересно събитие, което се е случило

Posted